สไมล์ 2+ และ 3+ แบบคุ้มครองภัยน้ำท่วม คืออะไร?

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะภัยที่เกิดจาก:

 • การชนกับยานพาหนะทางบก
 • รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้
 • ภัยจากน้ำท่วม

 

รวมถึง

 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้*
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากภัยน้ำท่วม
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่
*ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้ สำหรับประกัน2+ เอ็กซ์ตร้า

ตัวเลือก

สไมล์ 2+ แบบคุ้มครองภัยน้ำท่วม
ครอบคลุมถึง:

 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจาก 
  • การชนกับยานพาหนะทางบก
  • ภัยน้ำท่วม
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้
 • ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • สามารถเลือกได้ว่าจะติดค่าเสียหายส่วนแรก หรือไม่ติดค่าเสียหายส่วนแรก
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 8,000 บาท
   

ภัยเพิ่มเติม:

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่
   

สไมล์ 3+ แบบคุ้มครองภัยน้ำท่วม
ครอบคลุมถึง:

 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจาก
  • การชนกับยานพาหนะทางบก
  • ภัยน้ำท่วม
 • ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • สามารถเลือกได้ว่าจะติดค่าเสียหายส่วนแรก หรือไม่ติดค่าเสียหายส่วนแรก
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 7,700 บาท
   

ภัยเพิ่มเติม:

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

เงื่อนไขความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เงื่อนไขความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • การรับผิดส่วนแรก
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • ความรับผิดต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ความรับผิดของนายจ้าง

ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และภัยน้ำท่วม

ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และภัยน้ำท่วม

 • การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน
 • การดูแลขนย้าย
 • การรับผิดส่วนแรก
 • การสละสิทธิ์ 

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้**

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้**

 • การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้
 • การดูแลขนย้าย
 • การรับผิดส่วนแรก
 • การสละสิทธิ์

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • ประเภทของรถยนต์: รถยนต์นั่ง รถกระบะ และรถตู้
 • ทุนประกันภัย
 • ขนาดรถยนต์: ขนาดเครื่องยนต์ (cc) จำนวนที่นั่ง และน้ำหนักบรรทุก
 • การใช้งาน: ส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์
 • เงื่อนไขอู่ซ่อมรถ อู่ทั่วไป หรือศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่าย
 • สามารถเลือกได้ว่าจะติดค่าเสียหายส่วนแรก หรือไม่ติดค่าเสียหายส่วนแรก

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ความคุ้มครองตามความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก

 • ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดทางกฎหมายตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้ขับขี่นั้น
   

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุมหรือครอบครอง
 • เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
 • สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใด ที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 • ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์
   

ข้อยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ส่วนนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดที่เกิดจาก:

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ใช้ขนยาเสพติด
 • การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ว
 • การใช้รถยนต์เพื่อการลากจูงหรือ ผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
 • ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ที่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
   

ข้อยกเว้นในการใช้รถ

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 • การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ว
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ใช้ขนยาเสพติด
   

ข้อยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก

 • ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า, สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น
 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
   

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ. 10)
ข้อยกเว้นความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

 • การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์
 • การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายต่อยางรถยนต์ที่เกิดจากการฉีกขาดหรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 • ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
   

ข้อยกเว้นความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
การประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

 • การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์
 • การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายต่อยางรถยนต์ที่เกิดจากการฉีกขาดหรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 • ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
   

ข้อยกเว้นในการใช้รถ
การประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ใช้ขนยาเสพติด
 • การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ว
   

ข้อยกเว้นในการใช้อื่นๆ:
การประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

 • การใช้รถยนต์เพื่อการลากจูงหรือ ผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
 • การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 • การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

ข้อมูลสำคัญ

แผนความคุ้มครองเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และการบริหารของบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ความคุ้มครองและผลประโยชน์ของแผนความคุ้มครองทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อมูลโดยละเอียดทั้งหมดใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น