ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในฐานะลูกค้า TMLTH คุณจะได้รับบริการเอกสิทธิ์ในการบริการในโรงพยาบาลในเครือของเรา เพียงแค่แสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์โตเกียวมารีนประกันชีวิตพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของคุณในการใช้สิทธิ์พิเศษ ไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ถ้าคุณต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลอื่น คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก่อน และทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขอรับเงินคืน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก คุณควรเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายบริษัททุกครั้งที่คุณต้องการพบแพทย์

วิธีการขอรับเงินคืนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ

  1
 • ส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็น

  2
 • การประเมินผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  3
 • การพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

  4


 • รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณต่อตัวแทนหรือฝ่ายบริการลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด
 • กรอกแบบฟอร์ม และส่งกลับแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่จำเป็นผ่านตัวแทนบริการของคุณหรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง: แผนกสินไหมทดแทนรายบุคคล บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา, สาทร กรุงเทพ 10120
 • เมื่อเราได้รับเอกสารตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว เราจะประเมินค่าสินไหมทดแทนของคุณและแจ้งผลลัพธ์ให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด
 • หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาเอกสารทั้งหมดแล้ว เราจะส่งเช็คค่าสินไหมทดแทนให้กับคุณทางไปรษณีย์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต
 2. รายงานของแพทย์
 3. รายงานการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตที่เตรียมโดยผู้บริหารตัวแทน/ตัวแทน 
 4. ใบมรณะบัตรตัวจริงและสำเนาหนึ่งฉบับ
 5. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาหนึ่งฉบับ*ที่มีการแจ้งการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย
 6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยตัวจริงและสำเนาหนึ่งฉบับ*
 7. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาหนึ่งฉบับ*และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมด
 8. กรมธรรม์ประกันภัย 

เอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ
เช่น โดยอุบัติเหตุ อัตวินิบาตกรรม ถูกสัตว์หรือผู้อื่นทำร้าย หรือเหตุที่ไม่เป็นที่ทราบ 

 1. สำเนาของรายงานตำรวจที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2. สำเนาของรายงานการชันสูตรพลิกศพ
 3. รายงานการสอบสวนในร่างกาย (ในกรณีที่มีการชันสูตรศพ)
หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองโดยผู้รับประโยชน์หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

วิธีการชำระเงิน

เราจะทำการชำระเงินผ่าน:

 • การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรง (โปรดส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีของคุณ) หรือ
 • จ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย ส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ในกรมธรรม์
   

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการพิจารณาภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการจัดการภายใน 30 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจสอบ