ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอัคคีภัย

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอัคคีภัย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมจากการประกันอัคคีภัย

 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ

  1
 • แจ้งความกับทางตำรวจ

  2
 • เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

  3


 • โปรดมั่นใจว่ารายละเอียดความเสียหายได้ถูกกรอกในเคลมฟอร์มอย่างครบถ้วน
 • ในกรณีของการเกิดอัคคีภัย ให้ส่งสำเนาใบบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แก่เรา
 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันตำรวจ
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมและมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย
 • ภายถ่ายทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงภายสถานที่ที่เกิดเหตุ (ถ้าร้องขอ)
 • ใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน
 • หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้าร้องขอ)

ควรทำอย่างไรหลังเกิดอัคคีภัย

 1. ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ติดต่อหน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ  โดยทันที
 2. แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน
 3. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสียหาย
 4. ถ่ายรูปความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 5. เตรียมหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ ตามที่เราร้องขอ
 6. ให้ความร่วมมือกับเราและผู้ประเมินความเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน

แจ้งความเสียหาย หรืออุบัติเหตุแก่เรา ตามหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • วันธรรมดา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องรายงานความเสียหาย

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขติดต่อ

 • สายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วันต่อสัปดาห์

  สายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วันต่อสัปดาห์

  โทร 026868888

รายงานการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด

2

นำสำเนาใบบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมายื่นให้เรา

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้อง