ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน)

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อเร่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลและ&ศัลยกรรม (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในฐานะลูกค้า TMLTH คุณจะได้รับบริการเอกสิทธิ์ในการบริการในโรงพยาบาลในเครือของเรา เพียงแค่แสดงบัตรผู้ถือกรมธรรม์โตเกียวมารีนประกันชีวิตพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของคุณในการใช้สิทธิ์พิเศษ ไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ถ้าคุณต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลอื่น คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก่อน และทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขอรับเงินคืน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก คุณควรเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายบริษัททุกครั้งที่คุณต้องการพบแพทย์

วิธีการขอรับเงินคืนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  1
 • ส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็น

  2
 • การประเมินผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  3
 • การพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

  4


 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก “การประกันชีวิต” จากส่วนงานบริการสินไหมทดแทนของเรา
 • กรอกแบบฟอร์ม และส่งกลับแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่จำเป็นผ่านตัวแทนบริการของคุณหรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง: แผนกสินไหมทดแทนรายบุคคล บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา, สาทร กรุงเทพ 10120
 • เมื่อเราได้รับเอกสารตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว เราจะประเมินค่าสินไหมทดแทนของคุณและแจ้งผลลัพธ์ให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการชำระเงินของคุณทาง SMS

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการประเมินค่าสินไหมทดแทน

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
 2. รายงานการรักษาจากแพทย์
 3. ใบเสร็จต้นฉบับของค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด (ใบเสร็จจะต้อง “ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง” โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล)
 4. เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ผลการตรวจสอบทางการแพทย์ (ถ้ามี)

วิธีการชำระเงิน

เราจะทำการชำระเงินผ่าน:

 • การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรง (โปรดส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีของคุณ) หรือ
 • จ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย ส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ในกรมธรรม์
   

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการพิจารณาภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการจัดการภายใน 30 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจสอบ

หมายเหตุสำคัญ

 1. เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จำเป็น ตรวจสอบจนมั่นใจว่าแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้รับการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
 2. ตรวจสอบจนมั่นใจว่าลายเซ็นในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมเหมือนกับลายเซ็นที่เราเก็บบันทึกเอาไว้
 3. ใบรายงานทางการแพทย์ต้องเป็นค่าใช้จ่ายโดยผู้เอาประกันภัยเอง