ลายเซ็นดิจิตอลและวิธีการไว้วางใจใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้กรมธรรม์ที่ออกโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการส่งกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยในรูปแบบ PDF file นั้น บริษัทที่รับประกันภัยต้องมีการรับรองระบบ และ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ทางบริษัทจะจัดส่งกรมธรรม์  ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีชื่อและตราบริษัทกำกับอยู่ด้านบนไฟล์ข้อมูล และเอกสารต้นฉบับ (Original) จะมีการรับรองจากบริษัท ด้วยระบบ digital sign (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นการยืนยันและตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารที่ออกจากบริษัทจริง

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงขั้นตอนในการตรวจสอบและไว้วางใจใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

คุณต้องการพูดคุยกับเรา?

คุณสามารถติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา ที่นี่