สามารถขอรับเอกสารเรียกร้องสินไหมได้อย่างไร

1) ติดต่อขอรับแบบเรียกร้องสินไหมได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาของบริษัท 

หรือ

2)  ทางไปรษณีย์โดยส่งถึง 

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 (สินไหมรายบุคคล)
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา    
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือ

3)  ขอคำร้องผ่านทางโทรสาร เบอร์ 02 619 4083

หรือ

4) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่นี่

ข้าพเจ้าจะส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของข้าพเจ้าอย่างไร?

1) ส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

โปรดหมายเหตุ  “**** ส่วนสินไหมทดแทนรายบุคคล*****”  บนซอง

หรือ

2) ยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

หรือ

3) ส่งให้ตัวแทนบริการของคุณหรือสำนักงานสาขา

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะใช้เวลานานแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับประเภทของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนสาเหตุของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการเพื่อประเมินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั่วไป ซึ่งเอกสารที่ส่งมาต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ หากจำเป็นต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ปกติจะใช้เวลา 30 วันทำการ แต่ไม่เกิน 90 วันทำการ

ข้าพเจ้าจะขอให้การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของข้าพเจ้าอย่างไร

1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคาร

ขอแนะนำวิธีนี้และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและไม่เสี่ยงต่อเช็คสูญหายทางไปรษณีย์ ส่งสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารและชื่อบัญชีธนาคารของคุณ ใช้ได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น

หรือ

2)        ทางเช็คและส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์