ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยช่องทางใดได้บ้าง

1) ผ่านตัวแทน, สาขา หรือสำนักงานใหญ่ และขอรับใบรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเบี้ย โดยสามารถชำระด้วย 

- เงินสด
- เช็คหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)" ขีดคร่อมเช็ค และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” และระบุเลขที่กรมธรรม์ด้านหลังเช็ค 

หรือ

2) ผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยหักจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ธนาคารต่อไปนี้ 

3) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตธนาคาร 


4) ผ่านเครื่อง ATM ธนาคาร 

5) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยชำระด้วยเงินสด พร้อมยื่นใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ย 


สิทธิการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันชีวิต 

บริษัทให้สิทธิ์ในการผ่อนผันจากที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ออกไปอีก 30 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันค้างชำระจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน 


หากประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถชำระได้ต้องทำอย่างไร 

  • เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย เช่น จาก รายปี เป็นราย 6 เดือน, 3 เดือน หรือรายเดือน เพื่อให้เบี้ยประกันภัยต่องวดลดลง 
  • ลดทุนประกันภัยลง 
  • ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม 
  • ใช้สิทธิ์การกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัย 
  • ใช้สิทธิ์แปลงกรมธรรม์เป็นแบบใช้มูลค่าสำเร็จ หรือขยายระยะเวลาเอาประกันภัย