สามารถสมัครทำประกันได้หรือไม่ 

ได้ ในกรณีดังนี้ 

  1. บริษัทรับประกันภัยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี แต่บางกรณีอาจรับประกันภัยบุคคลที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย
  2. สามารถซื้อ สัญญาคุ้มครองประกันชีวิตเพียงแบบเดียว หรืออาจซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายได้ ได้แก่ สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา และสัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เป็นต้น
  3. บริษัทจะพิจารณารับประกันภัยตามความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาชีพ รูปแบบการดำเนินชีวิต ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น

 

ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัยเป็นอย่างไร 

เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยเบื้องต้น
กรณีผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 15 ปี :
 

1. ใบคำขอเอาประกันภัยแบบเยาวชน (อายุต่ำกว่า 16 ปี)
2. สำเนาสูติบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
3. สำเนาสมุดสุขภาพของผู้เอาประกันภัยกรณีมีอายุไม่เกิน 1 ปี
4. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจโดยผู้ปกครองลงนามเป็นผู้มอบอำนาจ
5. รายงานประกอบใบคำขอเอาประกันภัย
6. ใบรับเงินชั่วคราว
 

กรณีผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป :
 

1. ใบคำขอเอาประกันภัย (อายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป)
2. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ
4. รายงานประกอบใบคำขอเอาประกันภัย
5. ใบรับเงินชั่วคราว

ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัยเป็นอย่างไร 


เมื่อบริษัทรับเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยครบถ้วนแล้วบริษัทจะพิจารณารับประกันภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
 

  • รับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน โดยไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ขอเอาประกันภัย และออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยต่อไป
  • บริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย เช่น ขอตรวจสุขภาพ ขอประวัติการตรวจรักษาในอดีต ให้ผู้ขอเอาประกันภัยตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม ฯลฯ โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบ
  • บริษัทอาจพิจารณารับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยสูงกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพในปัจจุบัน ประวัติสุขภาพในอดีต อาชีพ ฯลฯ โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งข้อเสนอใหม่แก่ผู้ขอเอาประกันภัยก่อน เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตอบรับข้อเสนอใหม่ของบริษัท หรือ พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) บริษัทจึงจะออกกรมธรรม์และส่งมอบให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยต่อไป

     

ในกรณีที่บริษัทสามารถรับประกันภัยได้บริษัทจะออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยพร้อมแนบใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตรวจสอบกรมธรรม์เรียบร้อยและเห็นว่าตรงตามความประสงค์ของตนเองแล้ว ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องลงนามในใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยแล้วส่งคืนบริษัท หรือผู้ขอเอาประกันสามารถใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free look) ภายใน 15 วันนับจากวันรับกรมธรรม์

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัยตามที่ระบุภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะมีหนังสือแจ้งยกเลิกใบคำขอเอาประกันภัยพร้อมคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของบริษัท บริษัทจะแจ้งยกเลิกใบคำขอเอาประกันภัยพร้อมคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเลื่อนการรับประกันภัยหรือปฏิเสธการรับประกันภัย บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบพร้อมคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด (ถ้ามี)