คืออะไร

 • รับเงินคืนทุกปีในช่วงเกษียณอายุ
 • หลังเกษียณรับเงินคืน15% ทุกปีจนครบอายุ 89 ปี
 • รับเงินสะสมคืนจนครบอายุ 90 ปี
 • เงินทีได้รับเพียงพอต่อการดำรงชีพและสอดรับภาวะเงินเฟ้อ
 • เบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท
 • ฟรีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (WP)

สำคัญอย่างไรกับคุณ

 • การันตีผลตอบแทนที่จะได้รับหลังเกษียณ
 • ช่วยบริหารจัดการเงินบำนาญของคุณให้สอดรับกับอัตราเงินเฟ้อ
 • กรณีเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ยังคงได้รับทุนประกันภัย

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไปที่กำลังวางแผนเก็บออมเพื่อการเกษียณ
 • คนที่ต้องการผลตอบแทนแบบการันตี

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่ต้องการวางแผนเก็บออมในระยะสั้น
 • ผู้รักความเสี่ยงที่กำลังมองหาผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • รับบำนาญ
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • Free WP

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย 5, 10, 15 หรือ ครบอายุ 60 ปี

สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ ยกเว้น PB และ TRP2

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขปเงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ