ตลอดระยะเวลากว่า 73 ปีในประเทศไทย กลุ่มโตเกียวมารีนได้เริ่มต้นธุรกิจประกันภัยตั้งแต่ปี 2489 เริ่มด้วยประกันวินาศภัย รู้จักกันในปัจจุบันในชื่อ บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในปี 2540 เพื่อเป็นคำตอบของการประกันภัยที่ครบวงจรในการตอบสนองความต้องการด้านการประกันภัยที่แตกต่างกันของคนไทย กลุ่มโตเกียวมารีนได้ขยายธุรกิจสู่การประกันชีวิตในประเทศไทย ในปัจจุบันดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ธุรกิจของเรา

การประกันภัยส่วนบุคคล:
ความคุ้มครองประกันส่วนบุคคลมีหลายประเภทของความคุ้มครอง เช่น แบบตลอดชีวิต บำนาญ สะสมทรัพย์ ชั่วระยะเวลาและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เสริมและสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา, ประกันสุขภาพสำหรับทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง ความพิการ ฯลฯ

การประกันภัยกลุ่ม:
สวัสดิการเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากสวัสดิการประกันสังคมที่จัดให้กับพนักงานโดยองค์กรเอง ผลิตภัณฑ์ของการประกันภัยกลุ่มมีดังนี้ ประกันชีวิตกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกและความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และการประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน


ค่านิยมหลักของเรา

ให้ความสำคัญกับบุคลากร: เราสร้างแรงบันดาลใจและความรักความผูกพันให้พนักงานทั้งหมดของเราความมุ่งมั่นของกลุ่มโตเกียวมารีน คือ “มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดี”
โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ

มองไกลกว่าผลกำไร: เราทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคม

ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา: เรามุ่งมั่นในผลลัพธ์ของความสำเร็จที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ประวัติความเป็นมาของบริษัท

2540 ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเจริญประกันชีวิต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน
2544 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายหลังการ ร่วมทุนกับ บริษัท โตเกียว มารีน แอนด์ นิจิโด ไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัด และเริ่มต้นธุรกิจประกันกลุ่ม
2552 ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2551” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2553 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเริ่มขยายธุรกิจในช่องทางตัวแทน พร้อมทั้งเปิดดำเนินการ 7 สาขาแรก ทั่วประเทศไทย
2554 ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2553” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิต TOP 10 ในช่องทางตัวแทน
2557 เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 15 ในฐานะ “องค์กรดีเด่น” จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2561 ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน Information security management systems ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการขยายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นโยบายป้องกันการทุจริต ติดสินบนและคอรัปชั่น

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของกลุ่มโตเกียวมารีนซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านจริยธรรม ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และ ความไว้วางใจ บริษัทตระหนักดีว่า การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอรัปชั่นไม่ว่าในรูปแบบใดย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกลุ่มโตเกียวมารีน บริษัทจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการคอรัปชั่น และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น รวมตลอดทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น ของประเทศไทย

การกระทำทุจริตหรือคอรัปชั่น ถือเป็นการกระทำที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อสาธารณะ  และ บั่นทอนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง เป็นการกีดขวางการค้าที่เป็นธรรมอย่างมีนัยสำคัญ    ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงกำหนดแนวทางที่ชัดเจน  “ไม่ยอมรับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและการคอรัปชั่น”  พร้อมทั้งมีนโยบายและมาตรการให้ กรรมการ และ “พนักงาน” บริษัททุกคน มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ ไม่ว่าเป็นการกระทำของบริษัทหรือผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่กระทำในนามหรือเพื่อบริษัท

บริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  และ ได้เข้าร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

นโยบายป้องกันการทุจริต ติดสินบนและคอรัปชั่น บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี้