ตลอดระยะเวลากว่า 73 ปีในประเทศไทย กลุ่มโตเกียวมารีนได้เริ่มต้นธุรกิจประกันภัยตั้งแต่ปี 2489 เริ่มด้วยประกันวินาศภัย รู้จักกันในปัจจุบันในชื่อ บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในปี 2540 เพื่อเป็นคำตอบของการประกันภัยที่ครบวงจรในการตอบสนองความต้องการด้านการประกันภัยที่แตกต่างกันของคนไทย กลุ่มโตเกียวมารีนได้ขยายธุรกิจสู่การประกันชีวิตในประเทศไทย ในปัจจุบันดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ธุรกิจของเรา

การประกันภัยส่วนบุคคล:
ความคุ้มครองประกันส่วนบุคคลมีหลายประเภทของความคุ้มครอง เช่น แบบตลอดชีวิต บำนาญ สะสมทรัพย์ ชั่วระยะเวลาและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เสริมและสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา, ประกันสุขภาพสำหรับทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง ความพิการ ฯลฯ

การประกันภัยกลุ่ม:
สวัสดิการเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากสวัสดิการประกันสังคมที่จัดให้กับพนักงานโดยองค์กรเอง ผลิตภัณฑ์ของการประกันภัยกลุ่มมีดังนี้ ประกันชีวิตกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกและความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และการประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน


ค่านิยมหลักของเรา

ความมุ่งมั่นของกลุ่มโตเกียวมารีน คือ “มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดี” โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ


มองไกลกว่าผลกำไร: เราทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคม

ให้ความสำคัญกับบุคลากร: เราสร้างแรงบันดาลใจและความรักความผูกพันให้พนักงานทั้งหมดของเรา

ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา: เรามุ่งมั่นในผลลัพธ์ของความสำเร็จที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ประวัติความเป็นมาของบริษัท

2540 ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเจริญประกันชีวิต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน
2544 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายหลังการ ร่วมทุนกับ บริษัท โตเกียว มารีน แอนด์ นิจิโด ไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัด และเริ่มต้นธุรกิจประกันกลุ่ม
2552 ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2551” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2553 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเริ่มขยายธุรกิจในช่องทางตัวแทน พร้อมทั้งเปิดดำเนินการ 7 สาขาแรก ทั่วประเทศไทย
2554 ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2553” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิต TOP 10 ในช่องทางตัวแทน
2557 เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 15 ในฐานะ “องค์กรดีเด่น” จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2561 ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน Information security management systems ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการขยายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณที่บริษัทฯ กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความประสงค์เข้าเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต [Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC]” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
บริษัทตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอรัปชั่นไม่ว่าในรูปแบบใดย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกลุ่มโตเกียวมารีน รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงคู่มือแนวทางปฏิบัติ และขอความร่วมมือไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ “การเป็นบริษัทที่ดี” ตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยนโยบายและหลักเกณฑ์หลักๆ ประกอบไปด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม