ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาของเรา

ด้วยการยึดหลักความไว้วางใจของลูกค้าเป็นสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทุกประเภทของเรา เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง โดยการสร้างความอุ่นใจ และความปลอดภัย

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เพื่อมอบคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการประกันชีวิตในประเทศไทย

 

ค่านิยมหลักขององค์กร:  การเป็นบริษัทที่ดี

มองให้ไกลกว่าผลกำไร: เราทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคม

ให้อำนาจบุคลากรของเรา: เราสร้างแรงบันดาลใจและความรักความผูกพันให้พนักงานทั้งหมดของเรา

ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา: เราบรรลุผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงโดยการเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย