การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บโดยการเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน(GHS)หรือการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก(GHO)

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินค่าสินไหมทดแทน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ในฐานะลูกค้าของ TMLTH ท่านจะได้รับบริการพิเศษในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลเครือข่ายของTMLTH เพียงแค่แสดงใบรับรองการเอาประกันภัยกลุ่มของบริษัทฯพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล บริษัทฯจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามสิทธิและผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกเครือข่าย กรุณาชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดและนำส่งหลักฐานการเรียกร้องสินไหมผ่านฝ่ายบุคคล เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนในภายหลัง ดังนั้นทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ เพื่อความสะดวก และไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ควรเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเครือข่ายของเรา

วิธีการขอรับเงินคืนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  1
 • ส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็น

  2
 • การประเมินผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  3
 • การพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

  4


 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก “การประกันชีวิต” จากส่วนงานบริการสินไหมทดแทนของเรา
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและส่งพร้อมเอกสารที่จำเป็นผ่านฝ่ายบุคคลของคุณ, ตัวแทน/นายหน้าบริการของคุณหรือโดยการส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่: แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา, สาทร กรุงเทพ 10120
 • หลังจากเราได้รับเอกสารที่ต้องการทั้งหมด เราจะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณภายใน 7 วันทำการ
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการชำระเงินของคุณผ่านรายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, อีเมล, เว็บไซต์หรือข้อความสั้น

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
 2. รายงานการรักษาจากแพทย์
 3. ใบเสร็จต้นฉบับของค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด (ใบเสร็จจะต้อง “ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง” โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล)

วิธีการชำระเงิน

เราจะทำการชำระเงินผ่าน:

 • การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรง (โปรดส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีของคุณ) หรือ
 • จ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย ส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ในกรมธรรม์
   

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารที่ครบถ้วน  ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการจัดการภายใน 30 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจสอบ

หมายเหตุสำคัญ

 1. ใบรายงานทางการแพทย์ต้องเป็นค่าใช้จ่ายโดยผู้เอาประกันภัยเอง
 2. เราจะรับเฉพาะรายงานต้นฉบับจากแพทย์และใบเสร็จต้นฉบับ