ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และ ขนส่ง และการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวการประกันภัยทางทะเล และขนส่งมีอะไรบ้าง? 

 • เมื่อพบความสูญเสีย/ความเสียหายต่อสินค้าที่เอาประกันภัย

  1
 • เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  2


 • ในขณะที่ทำการออกของหรือรับของออกจากโกดังท่าเรือ หรือคลังสินค้า หากพบว่าสินค้ามีร่องรอยของความเสียหาย เช่น หีบห่อที่บรรจุสินค้ามีสภาพบุบ แตก หรือ ฉีกขาด ผู้รับสินค้าหรือตัวแทนของผู้รับสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานการท่าเรือตรวจสอบสินค้าร่วมกันกับเอเย่นต์หรือตัวแทนบริษัทเรือโดยไม่ชักช้า แล้วทำเป็นหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทเรือหรือตัวแทนบริษัทเรือทันทีตามจำนวนความเสียหายที่ตรวจสอบ ไม่ควรเซ็นรับสินค้าไปโดยไม่มีการหมายเหตุ หรือบันทึกความเสียหายในเอกสารรับสินค้า
 • หากพบความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าภายหลังออกของจากท่าเรือแล้ว เจ้าของสินค้าจะต้องทำหนังสือแจ้งถึงความเสียหายหรือสูญหายนี้ต่อบริษัทเรือหรือตัวแทนบริษัทเรือทันทีภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้วจากการท่าเรือ เพื่อให้ตัวแทนบริษัทเรือส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย และในขณะเดียวกันเจ้าของสินค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยหรือตัวแทนนายหน้าของบริษัทประกันภัยทราบถึงความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่บริษัทประกันภัยจะได้แนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องและส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายโดยเร็วที่สุด
 • หนังสือเรียกร้องความเสียหายถึงบริษัทรับประกันภัย ( Claim Note)
 • หนังสือแจ้งความเสียหายถึงผู้ขนส่ง หรือผู้กระทำความเสียหายให้กับสินค้า (Notice to Carrier / Notice of Claim)
 • ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองการเอาประกันภัย (Original Marine Cargo Policy / Insurance Certificate)
 • ใบตราส่งสินค้าทางเรือ หรือทางเครื่องบิน (Bill of Lading or Airway Bill)
 • ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
 • ใบแสดงน้ำหนักของสินค้า (Packing List)
 • รายงานการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่เสียหาย (QC report or NG report)
 • ใบรับสินค้าระบุความเสียหาย (Delivery Order )
 • รูปถ่ายสินค้า หรือหีบห่อที่เสียหาย
 • ใบสำรวจความเสียหายจากท่าเรือ หรือสายการบิน (ถ้ามี) (Wharf Survey Note or DMC)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสาเหตุความสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดขึ้น

หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย

กรมธรรม์ประภันภัยทางทะเล และขนส่งให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายกับวัตถุที่ทำประกันภัยไว้ ภายใต้เงื่อนไข และความคุ้มครอง ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาประกันภัยซึ่งมีสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาประกันภัย ดังนี้

 

 • บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการคัดแยกสินค้าดี กับสินค้าที่เกิดความเสียหายออกจากกัน
 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ได้รับความเสียหาย และออกเอกสารการตรวจสอบ (QC report)
 • ถ่ายรูปภาพในขึ้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เมื่อได้รับสินค้าที่บรรทุกมาพบความสูญเสีย หรือเสียหาย จนกระทั่งถึงขั้นตอนการคัดแยก และการตรวจสอบคุณภาพ
 • ให้ความร่วมมือกับผู้สำรวจภัย หรือตัวแทนของบริษัทรับประกันภัยอย่างเด็มที
 • ในกรณีที่สินค้านำส่งมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบซีลของตู้บรรทุกสินค้า (ว่าแตกหักหรือสูญเสียหายหรือไม่) และสภาพของตู้บรรทุกสินค้า (ว่ามีความเสียหายหรือไม่) พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดลงในใบส่งมอบสินค้า

 

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

 • ห้ามลงลายมือชื่อในใบรับสินค้า หากสินค้าที่บรรทุกมาส่งเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายระหว่างการขนส่ง
 • ห้ามตกลงยอมรับข้อเสนอต่างๆ จากบริษัทขนส่ง หรือผู้กระทำความเสียหายให้กับสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทรับประกันภัย
 • ห้ามทำลายสินค้าที่เกิดความเสียหาย รวมทั้งหีบห่อของสินค้า ก่อนได้รับการอนุญาตจากบริษัทรับประกันภัย
 • ห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าที่เกิดความเสียหาย ออกไปยังภายนอกอาคาร หรือลานกลางแจ้ง เพราะจะทำให้สินค้าเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

 

กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วมและแบบฟอร์มการประเมินค่า: นี่คือประกันของคุณที่จะจ่ายตามสัดส่วนของความเสียหายร่วมตามการขนส่งสินค้าที่บรรทุกของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณได้รับการแจ้งความเสียหายร่วม โปรดติดต่อบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน จำกัด ทันที เราจะช่วยคุณจัดเตรียมการประกันร่วมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ

คุณทราบหรือไม่?

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน

ควรแจ้งความเกี่ยวกับอุบัติเหตุทุกครั้งแม้ว่าไม่ทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องแจ้งความ?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแจ้งความ