การประกันภัยคุ้มครองโฮม สไมล์ (Home Smile Plus) ของบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คืออะไร

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งช่วยคุ้มครองบ้าน ทาวน์เฮาส์ อพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดมิเนียมของคุณด้วย:

 • ความคุ้มครองเชิงการป้องกันที่ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายจากเพลิงไหม้และการโจรกรรม
 • ประกันภัยกระจก
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เกิดจากเพลิงไหม้หรือการขโมย
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากเพลิงไหม้หรือการขโมย

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัย

คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะต่างๆ สัตว์ (ช้าง ม้า วัว ควาย) ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุตกจากอากาศยาน และความเสียหายจากการเปียกน้ำ

การขยายความคุ้มครอง ภัยจากลมพายุ ภัยจากควัน ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย และความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

การประกันภัยโจรกรรมในเคหสถาน

การประกันภัยโจรกรรมในเคหสถาน

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โดยการใช้กำลังบุกรุกครอบครองพื้นที่ ต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย

การประกันกระจก

การประกันกระจก

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจกภายในสถานที่ที่เอาประกันภัย

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกอันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุภายในสถานที่ที่เอาประกันภัย

การขยายความคุ้มครอง

 • ความรับผิดตามกฎหมายของสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกอันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุภายในสถานที่ที่เอาประกันภัย
 • ความรับผิดของนายจ้างต่อคนรับใช้ในบ้าน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เกิดจากเพลิงไหม้หรือการขโมย

อุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เกิดจากเพลิงไหม้หรือการขโมย

คุ้มครองการบาดเจ็บและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับคุณและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเกิดจากเพลิงไหม้ หรือการโจรกรรม

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • ประเภทของการคุ้มครอง
 • รายละเอียดตัวอาคาร
 • ทุนประกันภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้าน
 • พื้นที่ภายในทั้งหมด
   

ดาวน์โหลด แผ่นพับผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

การประกันอัคคีภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. ครอบคลุมทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นพิเศษในกรมธรรม์ประกันภัย
  • เงิน ทอง เครื่องเพชรพลอย
  • วัตถุโบราณต่างๆ งานศิลปะที่มูลค่าเกินกว่า 10,000 บาท
  • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือ แบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
  • หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ เอกสารสำคัญ แสตมป์ เงิน เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
  • การระเบิด
  • ยานพาหนะทุกชนิด :  ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
  • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือส่วนประกอบไฟฟ้า แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ โคมไฟ อันเนื่องมาจากการใช้งานมากเกินกำลังไฟ ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟ สายไฟที่ติดไฟขึ้นเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า และความเสื่อมสภาพจากการใช้งานอุปกรณ์นั้น
  • ต้นไม้ ภูมิทัศน์ หญ้า
  • การทำลายทรัพย์สินโดยคำสั่งของเจ้าพนักงานของรัฐ
 2. ความเสียหายที่เป็นต้นเหตุจากหรือเกิดจากสงคราม การกระทำการรุกรานของศัตรูต่างประเทศ การสู้รบหรือการดำเนินการสงคราม (ไม่ว่าจะถูกประกาศเป็นสงครามหรือไม่) สงครามกลางเมือง การก่อกบฏ  จลาจล การนัดหยุดงาน การแตกตื่นของประชาชน การก่อการร้าย การปฏิวัติของทหาร การต่อต้านรัฐบาลหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การประกาศกฎอัยการศึก
 3. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมอันมีเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจาก
  • การแผ่รังสีหรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี จากพลังงานนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์จากการลุกไหม้ของพลังงานนิวเคลียร์ การเผาไหม้ให้หมายรวมถึงกระบวนการแห่งการแตกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตนเอง
  • การระเบิดทางนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์หรือสารเคมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดทางนิวเคลียร์
 4. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันรับภาระดังที่ระบุไว้ตามตาราง
   

การประกันภัยโจรกรรมในเคหสถาน

 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่ หรือ ไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ทรัพย์สินที่วางไว้ตรงระเบียงหรือพื้นที่เปิดโล่ง
 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสถานที่พำนักตามกฎหมายส่วนบุคคลตามหลักฐานการเอาประกัน ผู้เอาประกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยผู้เอาประกันหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีเจตนาหรือรู้หรือไม่ก็ตาม บริวารในบ้านที่เอาประกันไม่ว่าจะกระทำการโดยคนเดียวหรืออาจสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นๆ
 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเงินตรา เหรียญทอง เครื่องประดับ วัตถุศิลปะ วัตถุโบราณต่างๆ เอกสารต้นฉบับ แผนที่ แผนผังที่ดิน ภาพเขียน งานออกแบบ หรืองานพิมพ์ในตราสารหนี้ในเอกสารสำคัญต่างๆ ดวงตราไปรษณีย์ ธนบัตรต่างประเทศ บัตรเครดิต บัตรธนาคาร สมุดเช็ค หรือหนังสือทางธุรกิจใดๆ
   

การประกันกระจก

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การเสียรูป หรือเสียหายนอกจากการร้าวที่ร้าวตลอดความหนาของกระจก
 2. การแตกหัก ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง หรือในระหว่างที่ติดตั้ง หรือถอดออก หรือในระหว่างที่ดัดแปลงสถานที่ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 3. การแตกหักอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก:
  • อุทกภัยไต้ฝุ่น พายุเฮอร์ริเคน ลมพายุ วาตภัย การระเบิดของภูเขาไฟ แผ่นดินไหว หรือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอื่นๆ
  • การกักกัน การยึด หรือ การถูกริบทรัพย์
    

การประกันภัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

 1. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง หรือที่เกิดขึ้นหรือ สืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวข้อ “เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง”
 2. ความรับผิดในการใช้รถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในฐานะเจ้าของรถ ผู้ดูแลรักษา ผู้ขับขี่ บุคคลที่ทำสัญญา ที่ปรึกษา  หรือผู้ที่ดำเนินการในนามของผู้เอาประกันภัย (รวมถึงเครื่องจักรหรือรถยนต์ใดๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์)
 3. ความรับผิดอันเป็นผลสืบเนื่องมากจากการก่อสร้าง การปรับปรุง การรื้อถอนหรือการก่อสร้างใดๆ
 4. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากอุทกภัย น้ำปนเปื้อน สารเคมี ฝุ่นละออง ควัน ก๊าซ ของเหลว หรือสารเคมีที่มีการปนเปื้อน มลพิษหรือสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม
 5. ความรับผิดอันเนื่องจากธรณียุบ การสั่นสะเทือน การถอนหรือการลดลงของการช่วยเหลือ
 6. ความรับผิดตามสัญญาแฝง
 7. ความรับผิดที่เกิดขึ้นจาก:
  • คำแนะนำ การให้บริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพโดยผู้เอาประกันภัยหรือใครก็ตามที่ทำหน้าที่ในนามของผู้เอาประกันภัย
  • ความบกพร่องทางการแพทย์ยกเว้นการปฐมพยาบาล
  • ค่าปรับและการลงโทษใดๆ
หมายเหตุ: จะเป็นข้อสรุปในเงื่อนไขทั่วไปของการคุ้มครองและการยกเว้นข้อตกลงเท่านั้น ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและแผนการประกันภัยที่ได้รับอย่างถี่ถ้วน

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น