1. กรุณาบอกให้เราทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่แน่ใจว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทอะไรที่ควรเรียกร้อง?