ข้อแนะนำสำหรับโปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำประกันชีวิต

 1. นัดหมายกับแพทย์/โรงพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์เพื่อหาวันและเวลาที่แน่นอนในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
 2. กรณีมีการตรวจพิเศษ เช่น การตรวจอัลตร้าซาวน์, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Exercise EKG) กรุณาโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบคิวการตรวจทุกครั้ง 
 3. กรณีต้องตรวจโปรแกรมการตรวจเลือดดังต่อไปนี้ FBS, HbA1C, คลอเลสเตอรอล, Triglyceride, HDL-C, LDL-C กรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (เว้นแต่จิบน้ำ) อย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจเลือด 
 4. ในกรณีที่มีการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะในผู้ขอเอาประกันเพศหญิงซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงที่มีประจำเดือน การตรวจดังกล่าวควรจะเลื่อนออกไปอย่างน้อย 7 วัน โดยนับจากวันสุดท้ายของการมีประจำเดือน 
 5. เอกสารสำคัญสำหรับการตรวจสุขภาพ : 
     - บัตรประจำตัวประชาชน 
     - ทะเบียนรับรองหรือการเปลี่ยนชื่อจริงนามสกุลจริง 
     - สูติบัตร (กรณีผู้ขอเอาประกันภัย อายุน้อยกว่า 15 ปี) 
     - หนังสือเดินทาง (กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นชาวต่างประเทศ) 

เงื่อนไขการตรวจสุขภาพและค้นหารายชื่อโรงพยาบาล/คลินิกที่รับตรวจสุขภาพสำหรับการประกันชีวิต

ตัวแทนสามารถพาผู้เอาประกันภัยไปรับการตรวจสุขภาพหรือตรวจหาไวรัสเอชไอวี ดังต่อไปนี้ 

 1. ตรวจสุขภาพที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  โรงพยาบาลศูนย์ตรวจหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น (โรงพยาบาลที่ไม่ใช่เครือข่าย) ในกรณีนี้ ตัวแทนจะไม่ต้องจ่ายค่าตรวจสุขภาพ แต่จะไม่รวมการตรวจอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการของบริษัท
 2. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล แต่ไม่ใช่ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ในกรณีนี้ ตัวแทนจะต้องชำระเงินให้ก่อน และส่งใบเสร็จเพื่อขอรับเงินคืนตามราคามาตรฐานของบริษัท
 3. ตรวจสุขภาพกับแพทย์ที่คลินิกหรือเจ้าหน้าที่
  ในกรณีนี้ ตัวแทนจะต้องชำระเงินให้ก่อน และส่งใบเสร็จเพื่อขอรับเงินคืนตามราคามาตรฐานของบริษัท

พร้อมรับความสะดวกที่ไม่ต้องจ่ายเงินสดหรือยัง?

ติดต่อเรา